Tăng cường mang lại Primary Care ở Việt nam

May 21, 2016

picture_7

Chăm sóc sức khỏe chính yếu là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những thay đổi hệ thống trên cả nước để cải thiện sức khỏe chính yếu đòi hỏi những nguồn lực đáng kể; vì vậy, những giải pháp khả dĩ nên được áp dụng vào quy mô nhỏ hơn nơi mà nguồn lực dễ dàng được cung cấp. Với kinh nghiệm làm việc ở tỉnh Tiền Giang trong 2 năm vừa qua, đội ngũ VNMAP đã phát hiện rằng vùng nông thôn của tỉnh này đang đối mắt với nhiều vấn đề về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính yếu. Vào mùa xuân 2012, VNMAP đã tiến hành đánh giá về nhu cầu của các hộ gia đình địa phương, và quyết định chọn cụm phòng khám sức khỏe ở Tân Thành, một trong những vùng nông thôn của Tiền Giang đã thông qua việc tiến hành dự án Quyền Sức khỏe Chính yếu tại Việt Nam nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính yếu. Dự án đầu tiên đã bắt đầu từ cấp địa phương năm 2013 đã yêu cầu sự cộng tác gần gũi và sự cam kết từ các bên liên quan trong cộng đồng, bao gồm chính quyền địa phương Tân Thành, những chuyên gia y tế cũng như người dân trong thị xã.

Đây là một dự án 5 năm bao gồm 2 giai đoạn: 1) Tiến hành trong 3 năm và 2) Tiến hành trong 2 năm. Giai đoạn đầu là để phát động những sự thay đổi và cải thiện cần thiết cho tình hình dịch vụ sức khỏe chính yếu tại xã Tân Thành. Giai đoạn thứ hai là để duy trì mô hình đã được cải thiện và chia sẻ thành công đến các xã khác.

Dự án PrimCare nhằm làm cho mô hình dịch vụ sức khỏe chính yếu tốt hơn ởcấp địa phương, thông qua:

  1. Giàu có hóa kiến thức chuyên môn thông qua Chương trình Trao đổi Kiến Thức Chuyên môn giữa Các Ngành (IKEP) và tiếp tục giáp dục về y tế.

  2. Tăng cường cấu trục hoạt động của phòng khám.

  3. Gia tăng khả năng cung cấp dịch vụ sức khỏe chính yếu chất lượng cao cho các phòng khám.

Đội ngũ PrimCare gồm đội Hoa Kỳ và đội Việt Nam. Chúng tôi hợp tác gần gũi với nhau để tiến hành dự án này.

Đọc thêm về PrimCare tại đây.


Người viết : admin

Connect with us