PrimCare Project

Tăng cường mang lại Primary Care ở Việt nam

Tăng cường mang lại Primary Care ở Việt nam

May 21, 2016
Chăm sóc sức khỏe chính yếu là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những thay đổi hệ thống trên cả nước để cải thiện sức khỏe chính yếu đòi hỏi những nguồn lực đáng kể; vì vậy, những giải pháp khả dĩ nên được áp dụng vào quy mô nhỏ hơn nơi mà nguồn lực dễ dàng được cung cấp.Connect with us