Hỗ trợ

picture_1_3

VNMAP dựa vào lòng hảo tâm của bạn để mang lại sức khỏe cho cộng đồng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Số tiền bạn hỗ trợ cũng giúp những tình nguyện viên có được trải nghiệm đầy ý nghĩa và áp dụng kiến thức của họ để phục vụ cộng đồng cũng như đạt được mục đích chuyên môn cá nhân. Mọi sự quyên góp được khấu trừ thế dựa theo điều 501 khoản c3 thuộc quy định IRS về tổ chức phi lợi nhận.

 

Trích dẫn:

“Người ta nói rằng mỗi 1 ngày bạn có thể tạo ra 1 sự thay đổi, thật sự là vậy, chỉ cần một việc làm tốt mỗi ngày.”

– Betty Williams,

 

Bạn có thể tài trợ qua:

Trực tuyến thông qua

 

Hoặc gửi một tấm chi phiếu đến VNMAP qua địa chỉ của chúng tôi tại:

Vietnam Medical Assistance Program

P.O. Box 7424

Gaithersburg, MD 20898

Xin hãy đảm bào rằng bạn dùng đúng định dạng mẫu tài trợ khi gửi tấm chi phiếu.

Connect with us